هفتمين همايش بيوانفورماتيك ايران

سه شنبه، 1396/04/20
Image مكان برگزاري: دانشگاه تربيت مدرس
برگزار كنندگان: انجمن بيوانفورماتيك ايران، دانشگاه تربيت مدرس
آدرس پستي دبيرخانه: تهران - ميدان انقلاب - خيابان قدس- دانشگاه تهران- مركز تحقيقات بيوشيمي بيوفيزيك- طبقه سوم- صندوق پستي 1365-13145 - كدپستي: 1417614335
شماره تماس با دبيرخانه: 82883431-021
ايميل: info@icb7.ir
محورهاي همايش:
- داده كاوي در زيست شناسي
- زيست شناسي تكاملي محاسباتي
- بيوانفورماتيك ساختاري
- مدل سازي رياضي و آماري در زيست شناسي
- آناليز شبكه هاي زيستي
- آناليز داده هاي نسل جديد توالي يابي
- طراحي و كشف محاسبات دارو