سيزدهمين همايش سالانه انجمن ارتوپدي حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات و بيست و ششمين همايش ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران

سه شنبه، 1396/04/20
Image مكان برگزاري: بيمارستان امام
برگزار كنندگان: انجمن ارتوپدي حوادث و صدمان اندامها و ستون فقرات، دانشگاه علوم پزشكي تهران