كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در علوم اجتماعي، علوم تربيتي و روانشناسي

سه شنبه، 1396/12/15
Image
تاريخ شروع: 1397/03/17
تاريخ پايان: 1397/03/17
مكان برگزاري:  كرج
برگزار كنندگان: دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها- موسسه آموزش عالي شهريار و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين
آدرس وب سايت: newresearch2018.com
شماره تماس با دبيرخانه: ۰۹۰۱۶۲۴۳۵۴۵
ايميل: info@newresearch2018.com
محورهاي همايش:
- علوم انساني
- علوم اجتماعي و فرهنگي
- علوم تربيتي و رفتاري
- علوم روانشناسي