كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي

سه شنبه، 1396/12/15
Image
تاريخ شروع: 1397/03/17
تاريخ پايان: 1397/03/17
مكان برگزاري:  كرج
برگزار كنندگان: دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها- موسسه آموزش عالي شهريار و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين
آدرس وب سايت: research2018.ir
شماره تماس با دبيرخانه: ۰۹۰۱۴۹۴۲۲۷۷
ايميل: info@research2018.ir
محورهاي همايش:
- علوم انساني
- علوم اجتماعي و فرهنگي
- علوم تربيتي و رفتاري
- علوم روانشناسي
- هنر و معماري
- الهيات و معارف
- آموزش و مشاوره
- تاريخ و فلسفه
- فقه و حقوق