شانزدهمين همايش گفتاردرماني ايران

سه شنبه، 1396/12/15
Image
تاريخ شروع: 1397/02/20
تاريخ پايان: 1397/02/21
مكان برگزاري: تهران
برگزار كنندگان:  انجمن علمي گفتاردرماني ايران
آدرس وب سايت: iranslpcongress.com
آدرس پستي دبيرخانه:  تهران- خيابان انقلاب- پيچ شميران- جنب بهزيستي- دانشكده توانبخشي- دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آموزشي گفتار درماني
شماره تماس با دبيرخانه: 09198272445
ايميل: kongeregoftar97@gmail.com
محورهاي همايش:
- روش هاي درماني مبتني بر شواهد در توانبخشي اختلالات گفتار و زبان و بلع
- رويكردهاي توانبخشي شناختي و عصبي در اختلالات گفتار و زبان
- اختلالات ارتباطي در سالمندان
- بومي سازي،طراحي ابزارها و آزمون ها در گفتاردرماني
- اخلاق حرفه اي و صلاحيت باليني
- پزشكي قانوني و گفتار درماني
- روش هاي ارتباطي مكمل و جايگزين در گفتاردرماني