كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري، بانكداري و اقتصاد در افق ايران 1404

دوشنبه، 1396/11/23
Image
تاريخ شروع: 1396/12/08
تاريخ پايان: 1396/12/08
مكان برگزاري:  مشهد
برگزار كنندگان:  موسسه تعاوني دانش بنيان كمرآوش
آدرس وب سايت: mabeconf.ir
آدرس پستي دبيرخانه:  خراسان رضوي- مشهد مقدس- شهرك آزادگان- بولوار پايداري- پايداري 7- قائمي 32- ساختمان شماره 1- واحد سوم غربي
شماره تماس با دبيرخانه: 38211905-051و 09354676005
ايميل: info@mabeconf.ir
محورهاي همايش:
1) مديريت
- مديريت بازرگاني
- مديريت عمومي
- مديريت صنعتي
- مديريت استراتژيك
- علوم رفتاري در مديريت
- مديريت مالي
- مديريت پروژه
- مديريت آينده پژوهي
- حقوق و مديريت
- مديريت منابع انساني
- مديريت بازاريابي
- مديريت استراژيك و رقابت
- مديريت تكنولوژي
- مديريت سيستم ها
- رهبري و رفتار سازماني
- حاكميت شرعي
- كيفيت، بهره وري
- ارتباط با مشتري
- كارآفريني
- و ساير موضوعات مرتبط
2) حسابداري
- حسابداري اسلامي
- حسابداري نسل ها
- كسب و كار اسلامي
- حسابرسي اسلامي
- فلسفه ماليات و تعهدات و تعاملات مالي شرعي
- فرهنگ مالياتي
- حسابداري مالي
- حسابداري صنعتي
- حسابداري مديريت
- حسابداري مالياتي
- حسابرسي
- حسابرسي اجتماعي و اقتصادي
- حسابداري بانك ها و بيمه
- حسابداري بين المللي
- حسابداري آموزشي
- حسابداري دولتي
- حسابداري درآمد ملي
- و ساير موضوعات مرتبط
3) بانكداري
- بانكداري الكترونيك
- بانكداري شركتي
- بانكداري اسلامي
- مديريت ريسك در بانكداري
- ابعاد سياستي و نهادي
- نقش و جايگاه بانك مركزي
- نظام اطلاعاتي بانك‌ها
- قوانين و مقررات مورد نياز
- بازمهندسي نظام‌پرداخت و بانكداري الكترونيك كشور
- نقش و جايگاه شبكه بانكي
- هوشمندسازي عمليات و خدمات بانكي
- تغيير رفتار مشتريان
- زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات
- و ساير موضوعات مرتبط
4) اقتصاد
- مديريت اقتصاد
- اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد بازرگاني
- اقتصاد عمومي و دولتي
- علوم اقتصادي
- اقتصاد و تجارت الكترونيك
- توسعه اقتصادي
- اقتصاد انرژي
- اقتصاد محيط زيست
- برنامه ريزي اقتصادي
- تبليغات و بازاريابي
- اقتصاد تحريم
- اقتصاد مقاومتي
- مدلسازي اقتصادي
- تجارت بين الملل
- رويكردهاي نوين در اقتصاد جهاني
- اقتصاد ايران
- اقتصاد سلامت
- حقوق اقتصادي
- و ساير موضوعات مرتبط