دهمين كنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

دوشنبه، 1396/11/16
Image
تاريخ شروع: 1396/12/06
تاريخ پايان: 1396/12/06
مكان برگزاري:  تهران
برگزار كنندگان:  شركت همايشگران مهر اشراق
آدرس وب سايت: raftarconf.com
آدرس پستي دبيرخانه:  كرج- طالقاني شمالي- برج قائم-طبقه 9-واحد 906
شماره تماس با دبيرخانه: 32547935-026
ايميل: info@raftarconf.com
محورهاي همايش:
محورهاي روانشناسي:
- روان شناسي عمومي
- روانشناسي رشد ،روانشناسي تجربي،روانشناسي تربيتي،روانشناسي اجتماعي،روانشناسي فيزيولوژيك،روانشناسي احساس و ادراك،روانشناسي يادگيري، روان سنجي،شخصيت ( نظريه ها و مفاهيم )، روانشناسي مشاوره و راهنمايي،روانشناسي هوش و سنجش هوش ،روانشناسي پويايي گروه،روانشناسي كودكان استثنايي،روانشناسي جنايي، نوروپسيكولوژي،ارزشيابي شخصيت،تفكروزبان،اختلالات­يادگيري،روانشناسي­بازي،روانشناسي­مديريت،آسيب­شناسي­اجتماعي،­اعتياد­(­سبب­شناسي­و­درمان­)،­­روش­هاي­مطالعه­در­روانشناسي­و­­ساير موضوعات مرتبط
- روانشناسي اجتماعي
روان شناسي سلامت اجتماعي در ايران و جهان،روان شناسي اجتماعي و دين،روان شناسي شهري و محيط،شناخت اجتماعي،روان شناسي اجتماعي در سازمان، ،روابط متقابل و نفوذ اجتماعي،گروه هاي اجتماعي
- روانشناسي باليني
اصول روانشناسي باليني، فيزيولوژي عمومي - اعصاب و غدد، انگيزش و هيجان، آسيب شناسي رواني،آسيب شناسي رواني كودك ونوجوان، روانشناسي مرضي، روان شناسي شخصيت، بهداشت رواني، روانشناسي يادگيري، روان درماني،­مسائل ­روانشناسي­ باليني­،­و­ساير­موضوعات­ مرتبط
- رفتار در علوم تربيتي و روانشناسي
بهداشت رواني و پيشگيري، ناكامي، تعارض و فشار رواني، جو عاطفي خانواده، رفتار نابهنجار در محيط ارگانيك، پارادايم هاي جديد در آسيب شناسي رواني و درماني، سبب شناسي اختلال وسواس فكري، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، اختلال در شخصيت، مباني زيستي عصبي رفتار، روانشناسي اجتماعي، پويايي گروه، الگوهاي فكري در روانشناسي كار، رهبري و مديريت گروه، الگوسازي رفتاري، هوش هيجاني EQ، نارسايي هاي ذهني، اختلالات يادگيري، كودكان استثنايي، خانواده و زوج درماني، اضطراب، مديريت استرس، بلوغ و بحرانهاي آن، روانشناسي تحول، تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار، سايكوسوماتيك، تاثير روانگردان ها بر رفتار، احساس و ادراك، بارش مغزي و تفكر خلاق، تاثير تعليم و تربيت بر رفتار، گرايش هاي فلسفي و مكاتب بر رفتار، تفكر منطقي، علم النفس، ايدئولوژي رفتار، تاثير رسانه هاي غربي بر رفتارو ساير موضوعات مطروحه در علوم تربيتي و روانشناسي در حوزه رفتار
- رفتار در علم مديريت و اقتصاد
- رفتار فرد:
ماهيت رفتار سازماني ،تفاوت فرهنگ ها در جهان ، مباني رفتار فردي ، ادراك و تصميم گيري فردي ، ارزشها، نگرش ها­ و رضايت شغلي ، مفاهيم اصلي انگيزش ،. انگيزش: مفاهيم و كاربردها
- رفتار گروه:
.مباني رفتار گروهي ، درك تيم ، ارتباطات ، رهبري ، قدرت و سياست ، تعارض، مذاكره و رفتار بين گروهي
- رفتار سازماني:
مباني ساختار سازماني ، تكنولوژي، طراحي شغل و تنش كاري ، منابع انساني: سياست ها و رويه ها ، فرهنگ سازماني ،تغيير و تحول سازماني ، روش تحقيق در رفتار سازماني
- رفتاردرعلوم سياسي و اجتماعي
رفتار سياسي، مردم شناسي رفتار، جامعه شناسي رفتار، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، نفوذ اجتماعي، كنترل سياسي، كنترل اجتماعي، روان‌شناسي و سياست، شخصيت و سياست، ريخت‌ها و رگه‌هاي شخصيت و سياست، سياست و هويت، افكار عمومي، تبليغات، شايعه، روان‌شناسي مكاتب سياسي، شخصيت و سياست خارجي و ساير موضوعات مطروحه در علوم سياسي و اجتماعي در حوزه رفتار
- رفتارزيست ­محيطي وكشاورزي
رفتارهاي خرده فرهنگ ها و محيط زيست، رفتار رسانه اي و محيط زيست، نقش دانش محيط زيستي در رفتار خانواده ها با محيط زيست، جامعه شناسي رفتار زيست محيطي، نقش آموزه هاي ديني در رفتار محيط زيستي جامعه، نقش صدا و سيما در تبيين رفتارهاي زيست محيطي جامعه، دولت ها، توسعه و رفتار زيست محيطي، تاثير دانش محيط زيست در رفتار مديران نسبت به محيط زيست، رابطه دانش در رفتارهاي محيط زيستي مردم، دانش محيط زيستي و رفتار زنان با محيط زيست، رفتارشناسي دولت ها با مقوله محيط زيست، نقش دانش محيط زيست در جلب رفتارهاي مشاركتي مردم، رابطه بين فقر اقتصادي و رفتارهاي محيط زيستي، سرمايه هاي اجتماعي و رفتارهاي محيط زيستي، نقش سازمان هاي غير دولتي در رفتارهاي محيط زيستي جامعه، دانش محيط زيست و رفتار مسئوليت پذيرانه مردم نسبت به محيط زيست، رفتار متوليان محيط زيست با جايگاه محيط زيست طبيعي نسبت محيط زيست طبيعي، متغير هاي رفتاري در محيط زيست، دانش عيني و واقعي و تاثير آن در رفتارهاي زيست محيطي، جايگاه و رابطه دانش و رفتار محيط زيستي دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ايران، رابطه بين سطح تحصيلات و رفتار محيط زيستي، جايگاه دانش محيط زيست در علوم دانشگاهي و رفتار دانش آموختگان دانشگاه با محيط زيست، كشاورزان و رفتار محيط زيستي، رابطه بين دانش و رفتار محيط زيستي صنعتگران، مسائل زيست محيطي بين المللي و رفتار دولت ها و ساير موضوعات مطروحه در حوزه محيط زيستي
محورهاي جامعه شناسي
- جامعه شناسي نظري-مفهومي
- مفاهيم جامعه شناسي
- نظريه هاي جامعه شناسي
- تفكر نظري در جامعه شناسي
- فلسفه و علوم اجتماعي
- نظريه ها و مفاهيم كلاسيك جامعه شناسي
- جامعه شناسي نوين
- روش شناسي علوم اجتماعي
- روش هاي پژوهش جامعه شناسي
- آسيب شناسي اجتماعي
- انحرافات اجتماعي و گروه هاي كجرو
- آسيب هاي اجتماعي
- هنجارهاي اجتماعي
- جامعه شناسي اعتياد
- رفاه اجتماعي
- جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
- فقر، رفاه و طرد اجتماعي
- جامعه شناسي سلامت و پزشكي
- جامعه شناسي بدن، بيماري و سالخوردگي
- جامعه شناسي ارتباطات
- جامعه شناسي ارتباطات و رسانه ها
- جامعه شناسي جامعه ي ارتباطي
- جنسيت و خانواده
- جامعه شناسي خانواده
- جامعه شناسي جنسيت
- جامعه شناسي فرهنگي
- جامعه شناسي ادبيات
- جامعه شناسي دين
- جامعه شناسي فرهنگ
- جامعه شناسي معرفت
- جامعه شناسي هنر
- جامعه شناسي آموزش و پرورش
- جامعه شناسي تعليم و تربيت
- جامعه شناسي حقوق
- جامعه شناسي علم و فناوري
- جامعه شناسي سياسي
- جامعه شناسي سياسي
- جامعه شناسي تاريخي
- جامعه شناسي تاريخي
- جامعه شناسي توسعه
- جامعه شناسي توسعه روستايي
- جامعه شناسي كشاورزي
- جامعه شناسي جهان سوم
- جامعه شناسي سازمان هاي مدرن
- جامعه شناسي نژاد، قوميت و مهاجرت
- جامعه شناسي شهري
- جامعه شناسي شهري
محورهاي مديريت آموزشي
- مديريت آموزش
- اصول مديريت آموزشي
- مديريت آموزش عمومي
- مديريت آموزش عالي
- كاركردهاي مديريت آموزشي
- الزامات مديريت آموزشي
- فلسفه علم و روش هاي پژوهش در مديريت آموزشي
- سياستگذاري آموزشي
- مباني اقتصادي مديريت آموزشي
- نظارت و راهنمايي در فرآيندهاي آموزشي
- نظام هاي طبقه بندي در مديريت آموزشي
- رهبري آموزشي
- ماهيت كارآفريني در مديريت آموزشي
- جامعه شناسي آموزش
- روش هاي نوين آموزشي
- اصول، نظريه ها و يافته هاي علمي آموزشي
- سازمان هاي آموزشي
- تئوري هاي سازمان و مديريت در آموزش
- مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي آموزشي
- استراتژي هاي رهبري اثربخش در سازمان هاي آموزشي
- آموزش و بهسازي منابع انساني
- مديريت مالي سازمان هاي آموزشي
- مديريت آموزش كاركنان
- عناصر سازماني در مديريت آموزشي
- سازمان هاي آموزشي متمركز و نامتمركز
- الزامات مديريت آموزشي در سازمان
- اصول مديريت علمي در سازمان هاي آموزشي
- تبيين رفتار در سازمان هاي آموزشي
- تاثير مكاتب و نظريه هاي سازمان و مديريت بر مديريت آموزشي
- ويژگي هاي محيط هاي آموزشي
- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي
- مديريت آموزشي تطبيقي
- نظام هاي نوين آموزشي
- نظريه هاي يادگيري و الگوهاي نوين تدريس
- روش هاي فعال ياددهي و يادگيري
- كيفيت آموزشي
- راهكارهاي بهبود مستمر برنامه ريزي آموزشي
- مديريت كيفيت آموزش
- سنجش كيفيت آموزشي
- سنجش اثربخشي آموزشي
- سنجش محتواي آموزشي
- تجزيه و تحليل سيستم هاي مديريت آموزشي
- اعتبارسنجي سازمان هاي آموزشي
- ارزيابي مدرسين
- برنامه ريزي آموزشي ضمن خدمت
- فناوري آموزشي
- فناوري اطلاعات در سيستم هاي آموزشي
- كلاس هاي غيرمتعارف
- فناوري هاي نوين آموزشي