ششمين كنگره بين المللي نارسايي قلب ايران

چهارشنبه، 1396/11/11
Image
تاريخ شروع: 1397/02/19
تاريخ پايان: 1397/02/21
مكان برگزاري:  تهران- مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي
برگزار كنندگان:  مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
آدرس وب سايت: ihfsummit.ir
شماره تماس با دبيرخانه: 22083106-021
ايميل: info@ihfsummit.ir
محورهاي همايش:
- روشهاي تشخيصي و تصوير برداري
- مداخلات كمتر تهاجمي ستون فقرات
- كمردرد و گردن درد ورزشكاران
- توانبخشي و بازگشت به ورزش
- ورزش در پيشگيري و درمان
- آسيب هاي شايع ورزشكاران
- اپيدميولوژي و عوامل خطر
- روش هاي نوين جراحي
- ارگونومي كار و سلامت ستون فقرات M440