اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم انساني و مطالعات فرهنگي ايران

شنبه، 1396/10/23
Image
تاريخ شروع: 1397/02/27
تاريخ پايان: 1397/02/27
مكان برگزاري:  تهران- مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام
برگزار كنندگان:  مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام
آدرس وب سايت: hsconf.ir
شماره تماس با دبيرخانه: 77891787-021
ايميل: info@hsconf.ir  

محورهاي همايش:
1- الهيات ، معارف اسلامي و توسعه پايدار
2- حقوق ، علوم سياسي و توسعه پايدار
3- جغرافيا و برنامه ريزي وتوسعه پايدار
4- زبان شناسي ، آموزش وتوسعه پايدار
5- مطالعات فرهنگي وتوسعه پايدار
6- علوم اقتصادي وتوسعه پايدار
7- علوم تربيتي و توسعه پايدار
8- روانشناسي و توسعه پايدار
9- مديريت و توسعه پايدار
10- تاريخ و توسعه پايدار