كنفرانس ملي تحقيقات بنيادين در عمران،معماري و شهرسازي

دوشنبه، 1396/10/18
Image
تاريخ شروع: 1397/02/06
تاريخ پايان: 1397/02/06
مكان برگزاري: تهران
برگزار كنندگان:  موسسه آموزش عالي اوج
آدرس وب سايت: www.nceau.com
آدرس پستي دبيرخانه: تهران- خيابان آزادي-خيابان شهيدان- مجتمع اداري زيتون- واحد 327
شماره تماس با دبيرخانه: 66051972-021و 09193875118
ايميل: info@nceau.com

محورهاي همايش:
1.مهندسي عمران
- مهندسي سازه
- مهندسي زلزله
- مديريت ساخت
- خاك و پي
- حمل و نقل
- راه و ترابري
- سازه هاي دريايي
- آب و سازه هيدروليكي
- محيط زيست
- مديريت منابع آب
- خطوط راه آهن
2.مهندسي معماري
- مهندسي معماري
- معماري منظر
- مطالعات معماري ايران
- مهندسي معماري اسلامي
- معماري داخلي
- بازسازي پس از سانحه
- مديريت پروژه و ساخت
- تكنولوژي معماري
- انرژي معماري
- برنامه ريزي شهري و منطقه اي
- طراحي شهري
- مرمت و احياي بناهاي تاريخي
3.مهندسي شهرسازي
- برنامه ريزي شهري
- برنامه ريزي منطقه اي
- طراحي شهري
- مديريت شهري
- شهرسازي عمومي
- شهرسازي اسلامي
- نظريات شهرسازي