سومين كنگره قارچ شناسي ايران

یکشنبه، 1396/05/22
Image
تاريخ شروع: 1396/06/04
تاريخ پايان: 1396/06/06
مكان برگزاري:  سنندج - دانشگاه كردستان
برگزار كنندگان: دانشگاه كردستان - انجمن قارچ شناسي ايران
آدرس وب سايت: conf.uok.ac.ir/imyc3
آدرس پستي دبيرخانه:  سنندج - دانشگاه كردستان- دانشكده كشاورزي- گروه گياه‌پزشكي
شماره تماس با دبيرخانه: 33668511-087
محورهاي همايش:
- تنوع زيستي قارچ ها
- ارائه دستاوردهاي جديد علمي در زمينه تنوع زيستي قارچ ها
- سيستماتيك، تنوع ژنتيكي و بيوتكنولوژي قارچ ها
- ارائه دستاوردهاي جديد علمي در زمينه سيستماتيك، تنوع ژنتيكي و بيوتكنولوژي قارچ ها
- عوامل قارچي بيمارگر (گياهي، پزشكي و دامپزشكي)، مهار زيستي، همزيست گياهي-جانوري و گلسنگها
- ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده در زمينه عوامل قارچي بيمارگر (گياهي، پزشكي و دامپزشكي)، مهار زيستي، همزيست گياهي-جانوري و گلسنگها
- قارچ هاي خوراكي، صنعتي و داروئي
- ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده در زمينه قارچ هاي خوراكي، صنعتي و داروئي