پانزدهمين كنگره علوم خاك ايران

یکشنبه، 1396/05/22
Image
تاريخ شروع: 1396/06/06
تاريخ پايان: 1396/06/08
مكان برگزاري:  اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان
برگزار كنندگان: دانشگاه صنعتي اصفهان- انجمن علوم خاك ايران
آدرس وب سايت: soilcong15.iut.ac.ir
آدرس پستي دبيرخانه: اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشكده كشاورزي- گروه علوم خاك
شماره تماس با دبيرخانه: 33913477-031
 ايميل: soilcong15@of.iut.ac.ir
محورهاي همايش:
- بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك :
مايكوريزا و كودهاي زيستي مايكوريزائي
تثبيت بيولوژيك نيتروژن و كودهاي زيستي مربوطه
كرم هاي خاكي و سايرجانوران خاكزي، ورمي كمپوست
تنوع زيستي و فرايند هاي زيستي درخاك و ريزوسفر
فيزيك و فرسايش و روابط آب، خاك و گياه:
شناخت كاربردي فيزيك در كاهش تخريب خاك
معضلات فيزيكي خاك در ريزوسفر
آلودگي­هاي غيرمتمركز منابع آب
آب قابل استفاده خاك براي گياه (بيوفيزيك خاك)
روابط آب بستر در كشت­هاي گلخانه اي
چالش هاي فرونشست خاك
تراكم خاك و مكانيك رشد ريشه در خاك
مكانيسم­ها و فرآيندهاي فرسايش خاك
ارزيابي روش­هاي حفاظت خاك
مدلسازي فرسايش خاك و توليد رسوب
- شيمي و حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه:
اهميت شناخت كيفيت شيميائي خاك وآب
مطالعات خاكهاي اسيدي، آهكي،گچي و متاثر از نمك
فرايندهاي شيميايي در ريزوسفر
برهم كنش گونه هاي محلول و كلوئيد هاي خاك
جايگاه كودهاي شيميايي در توليد
غني سازي زيستي و توليد محصولات سالم
بسترهاي كاشت در كشت­هاي گلخانه­اي
- پيدايش و رده بندي خاك:
ارزيابي و آمايش سرزمين كاربري بهينه خاكها
نقش تغييرات اقليمي بر خاك
بررسي كاني شناسي، ميكرومرفولوژي، ژئومرفولوژي
و كاربرد آنها در علوم خاك
روشهاي جديد نقشه برداري خاك
- آلودگي خاك:
ارزيابي خطرات آلودگي خاك بر سلامت انسان و محيط زيست
آلودگي كودي، فلزات سنگين وتركيبات نفتي
انتقال املاح و مدلسازي آلودگي خاك
شناخت مكانيسم هاي پاكسازي آلودگي خاك
- مديريت پايدار خاك:
حفظ و ذخيره كربن در خاك
مديريت زراعي خاك، خاك‌ورزي و خاكپوش
آبخيزداري و حفظ منابع خاك
فن آوري‌هاي نوين در علوم خاك
سنجش از دور و روشهاي غير تماسي
- محورهاي ويژه:
ريزگردها و چالش هاي مربوطه
سلامت زنجيره غذائي مرتبط با خاك
آمايش زمين و جايابي گلخانه ها
اخلاق و مسائل اجتماعي در حفاظت منابع خاك
قوانين و استانداردهاي كودهاي آلي، زيستي و شيميايي
خاك، اقتصاد و مسائل حقوقي