اولين همايش ملي زيست فناوري گياهان دارويي و قارچ هاي كوهي

یکشنبه، 1396/05/22
Image
تاريخ شروع: 1396/06/12
تاريخ پايان: 1396/06/13
مكان برگزاري: زنجان - دانشگاه زنجان
برگزار كنندگان: دانشگاه زنجان - پژوهشكده فناوري هاي نوين زيستي. انجمن گياهان دارويي ايران
آدرس وب سايت: conf.isc.gov.ir/bmpm
آدرس پستي دبيرخانه: زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان - پژوهشكده فناوري هاي نوين زيستي
شماره تماس با دبيرخانه: 33054247-024
 ايميل: jmpb@znu.ac.ir
محورهاي همايش:
- مهندسي ژنتيك
- تنوع ژنتيكي
- كشت بافت
- كشت اسپور
- بيان ژن
- متابوليت‌هاي ثانويه و ساير پژوهش‌هاي مرتبط يا بيوتكنولوژي گياهان دارويي و ميكوريزا در قارچهاي كوهي