دومين همايش ملي خربزه

یکشنبه، 1396/05/22
Image
تاريخ شروع: 1396/06/22
تاريخ پايان: 1396/06/22
مكان برگزاري:  خراسان رضوي - تربت جام
برگزار كنندگان: مجتمع آموزش عالي كشاورزي و دامپروري تربت جام
آدرس وب سايت: conf.isc.gov.ir/melon2
آدرس پستي دبيرخانه: خراسان رضوي - تربت جام - مجتمع آموزش عالي كشاورزي و دامپروري تربت جام
شماره تماس با دبيرخانه: 52547041 - 051
 ايميل: melon2@tjamcaas.ac.ir
محورهاي همايش:
- مديريت توليد و به زراعي
- به نژادي و توليد بذر
- فيزيولوژي توليد و پس از برداشت
- آفات، بيماري ها، علف هاي هرز و تنش هاي غير زنده
- مديريت آبياري و تغذيه
- اكولوژي و محيط زيست
- اقتصاد، بازاريابي، اشتغال و فرهنگ
- مديريت فرآورده هاي جانبي