اولين همايش ملي شورورزي

یکشنبه، 1396/05/22
Image
تاريخ شروع: 1396/08/03
تاريخ پايان: 1396/08/04
مكان برگزاري: يزد - مركز ملي تحقيقات شوري
برگزار كنندگان: مركز ملي تحقيقات شوري
آدرس وب سايت: 1cba.areeo.ac.ir/
آدرس پستي دبيرخانه:  يزد - بلوار آزادگان- انتهاي خيابان نهالستان- مركز ملي تحقيقات شوري - كدپستي ۸۹۱۷۳۵۷۶۷۶
شماره تماس با دبيرخانه: 35218701-035
 ايميل: 1cba@areeo.ac.ir
محورهاي همايش:
- 1. شناسايي و معرفي منابع اكوسيستم هاي شورورزي شامل: آب، خاك، گياه، دام و آبزيان
1-1. پهنه بندي منابع آب و خاك كشور به منظور توسعه شورورزي
2-1. معرفي گونه هاي گياهي تجاري مناسب اگرواكوسيستم هاي شورورزي
3-1. معرفي گونه هاي جانوري تجاري مناسب دام ، آبزيان، جلبك ها و..
4-1. كشاورزي با آب دريا
- 2. معرفي فناوري ها و الگوهاي موفق شورورزي و تجارب كشت گياهان شورزيست در ايران و جهان
1-2. معرفي مراكز علمي و اجرايي شورورزي در جهان
2-2. امكان سنجي انتقال فناوري هاي زيستي و غير زيستي مرتبط با شورورزي به كشور
- 3. جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي شورورزي
1-3. توليد اقتصادي و پايدار
2-3. تكميل زنجيره توليد (صنايع تبديلي، تكميلي،آرايشي، خوراك دام و بازار)
3-3. ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت
- 4. جنبه هاي زيست محيطي استفاده از منابع آب و خاك شور
1-4. شناسايي اثرات زيست محيطي و لحاظ كردن آن در پروژه هاي اجرايي شورورزي
2-4. استفاده از فناوري شورورزي در راستاي بهبود محيط زيست و كنترل ريز گردها
- 5. الزامات توسعه شورورزي
1-5. توليد دانش فني و فناوري هاي مورد نياز
2-5. فراهم كردن زير ساخت هاي لازم و تدوين پروژه هاي تيپ
3-5. معرفي و واگذاري اجراي پروژه ها به بخش خصوصي بويژه شركت هاي دانش بنيان
4-5. حمايت هاي حقوقي، كمك هاي فني و تسهيلات در راستاي اجراي بهينه پروژه