دوازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

یکشنبه، 1396/05/22
Image
تاريخ شروع: 1396/07/18
تاريخ پايان: 1396/07/19
مكان برگزاري: ملاير - دانشگاه ملاير
برگزار كنندگان: دانشگاه ملاير- انجمن آبخيزداري ايران
آدرس وب سايت: conf.isc.gov.ir/wms96
آدرس پستي دبيرخانه: ملاير - دانشگاه ملاير- دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست - گروه مرتع و آبخيز داري
شماره تماس با دبيرخانه: 32355401-081
 ايميل: watershed.conference@malayeru.ac.ir
محورهاي همايش:
- كمي سازي و مدلسازي بحران هاي محيطي (سيل، خشكسالي، برف و بهمن، تغيير اقليم، آلودگي منابع آب و خاك، ريزگرد)
- پايش و ارزيابي بحران هاي محيطي
- مديريت بحران هاي طبيعي